អំពីយើង

អង្គភាព សារព័ត៌មាន គេហទំព័រ «អឹម អេស ខេ | MSK News» គឺជាអង្គភាព ដែលមានទទួលការទទួលស្គាល់ពី ក្រសួងព័ត៌មាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមប្រកាសលេខ ៣៧៣ ពមប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨

រចនាសម្ព័ន្ធ

ចាងហ្វាងការផ្សាយ

លោក អ៊ាក រ៉ៃវង្ស

ប្រកាសអនុញ្ញាត

លេខ ៣៧៣ ពមប្រក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨

ការិយាល័យនិពន្ធ គេហទំព័រ អឹម អេស ខេ ញូស៍ | ទូរស័ព្ទ៖ Tel: 012 916 569, 088 89 165 69, 069 32 10
អ៊ីម៉ែល៖ mohasenakhmer@gmail.com | Website: www.msknews.net